Používaním stránok prevádzkovaných VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info

Urbanistická štúdia – Dúbravka sever – Dúbravčice stred

Urbanizmus a obnova pamiatok

Galéria projektu

Realizácia

Urbanistická štúdia

Štúdia a projekt

Prebieha verejné prerokovanie

Oznamujeme verejné prerokovanie pracovného návrhu urbanistickej štúdie Dúbravka sever – Dúbravčice stred. Štúdiu spracováva naša spoločnosť na základe verejne prerokovaného zadania.

V minulosti sa predmetná lokalita používala na poľnohospodárské účely. V sedemdesiatych rokoch sa toto územie čiastočne zavážalo prevažne stavebným odpadom pri výstavbe sídliska Dúbravky.

Hlavným cieľom riešenia UŠ Dúbravčice stred je overiť a zapracovať nové podnety vyplývajúceho zo širšieho územného kontextu v území, ktoré je v zmysle Územného plánu Hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov určené pre zmiešané územie bývania a občiansku vybavenosť. V lokalite Dúbravčice stred, ktorá sa nachádza v území – MČ Dúbravka vytvára zdravé sídelné prostredie pre kvalitný život v novom mestotvornom území významnej mestskej radiály.

Po vykonaní prieskumov a rozborov dotknutého územia a zadefinovaní hlavných problémov a reálnych zámerov výstavby v zóne, sú hlavné ciele riešenia stanovené nasledovne:

 • zhodnotiť potenciál územia, určiť vhodné funkčné využitie jednotlivých častí riešeného územia a optimálnu mieru intenzity zástavby, príp. určiť nezastavateľné časti
  riešeného územia,
 • zosúladiť individuálne, skupinové a verejné záujmy v kontexte aktuálnych vlastníckych vzťahov k pozemkom a k nehnuteľnostiam,
 • funkčne, priestorovo a kompozične zhodnotiť územie a vytvoriť podmienky pre formovanie polyfunkčného mestského prostredia s pracovnými príležitosťami, trvalým ale
  aj prechodným bývaním ,službami a inou doplnkovou vybavenosťou, plocchami a zariadeniami pre oddych a rekreáciu,
 • riešiť priestorovú kompozíciu a organizáciu územia v náročných geomorfologických podmienkach, zohľadniť vplyvy expirovanej navážky na možnosti využitia
  jednotlivých častí lokality,
 • navrhnúť komplexné zásady a princípy formovania mestskej štvrte a stanoviť regulatívy najmä funkčného a priestorového využitia územia,
 • navrhnúť možnosti etapizácie výstavby,
 • zvýšiť a zlepšiť kvalitu životného prostredia pre obyvateľov ale aj návštevníkov lokality a zabezpečiť ich ochranu pred nepriaznivými vplyvmi vhodnou priestorovou
  organizáciou územia a vhodným využívaním funkčných plôch,
 • zabezpečiť primerané zastúpenie plôch vzrastlej zelene,
 • zabezpečiť primeranú dopravnú obsluhu územia, vrátane riešenia širších dopravných vzťahov, peších a cykloturistických prepojení ,
 • zabezpečiť optimálne riešenie statickej dopravy, s maximálnym využitím podzemných parkovacích garáží,
 • stanoviť zásady a princípy riešenia a skvalitnenia technickej infraštruktúry.

 

Urbanistická štúdia na stiahnutie vo formáte pdf:

Ak máte záujem o nahliadnutie do dokumentácie urbanistickej štúdie v papierovej forme, alebo máte k štúdii pripomienku, prosím pošlite mailom na forum@archikod.sk